Dobrý den,
vítáme Vás na stránce věnované zásadám zpracování osobních údajů ve společnosti InsightLab s.r.o. Jsme si vědomi důležitosti ochrany údajů našich spolupracovníků, registrovaných členů našich služeb a respondentů našich výzkumů.

Důležité kontakty ochrany osobních údajů

Správce osobních údajů:
Název: InsightLab s.r.o.
Sídlo: Geologická 575/2, Praha 5, 152 00, Česká republika
IČ: 01477641

Co děláme

InsightLab je výzkumná agentura, která pomáhá podnikům a institucím správně se rozhodnout, zjistit názory zákazníků na zboží a služby, zaměstnanců na zaměstnavatele, otestovat koncepty nových produktů, internetové stránky atd. Dotazujeme se pomocí internetových a telefonických metod.

Všechny naše aktivity se soustředí na poskytování služeb výzkumu trhu a veřejného mínění.

Jaké osobní údaje zpracováváme

Pokud jste se v minulosti zaregistroval/a jako člen některé z našich služeb, v rámci svého profilu nám poskytujete následující identifikační údaje, které jsou nezbytné pro odměňování, administrativní a kontrolní účely (jméno a příjmení, adresa, datum narození, číslo účtu). Tyto údaje potřebujeme, abychom Vás mohli odměňovat – na zadanou adresu nebo účet zasíláme peníze nebo výhry. Vaši skutečnou identitu také potřebujeme znát z kontrolních důvodů – pro hodnověrnost našich výzkumů si musíme být jistí, že naši členové jsou reální a nejsou to jen smyšlené „virtuální“ bytosti. Osobní údaje nejsou zpřístupněny žádné další straně. Vaše kontaktní údaje jsou uchovávány odděleně a dále již ve všech agendách vystupujete jen pomocí Vašeho ID čísla panelisty.

Právní základ zpracování těchto údajů: zákonný důvod (pro dodržení zákonných povinností, pro plnění smlouvy se subjektem a oprávněných zájmů správce).

  • Kontaktní údaje (e-mail, telefon) používáme, abychom Vás mohli kontaktovat s pozvánkami do výzkumných projektů
    Právní základ zpracování těchto údajů: oprávněný zájem (nezbytné pro poskytování služeb spojených s účastí v dotazovacích projektech a následnou kontrolu)
  • Základní sociodemografické údaje u registrovaných uživatelů (pohlaví, věk, vzdělání, sídlo, charakteristika domácnosti, ekonomická aktivita a nepovinně příjem) používáme, abychom Vás mohli zařazovat jen do správných výzkumných projektů.
    Právní základ zpracování těchto údajů:  souhlas (nezbytné pro poskytování služeb spojených s účastí v dotazovacích projektech a následnou kontrolu)


Pro Vaši vyšší ochranu je využívána tzv. pseudonymizace, tzn. že v systému vystupujete pod Vaším identifikačním číslem (ID). Vše, co uvedete ve Vašem profilu nebo v dotaznících, je ukládáno odděleně od Vašich identifikačních a kontaktních údajů. Využíváme také nejvyšší ochranu formou anonymizace dat, kdy je ze souboru odstraněn i pseudonymizační článek.

Pro náhodné výběry u telefonických výzkumů používáme seznamy anonymních telefonních čísel. V případě, že nám zadavatel výzkumu předá také kontakty na respondenty, jsme v roli zpracovatele a jednáme proto dle pokynů zadavatele výzkumu (správce).

V samotných dotaznících vystupujete anonymně a výsledky jsou zpracovávány pomocí statistických metod bez použití osobních údajů. V případě, že je s ohledem na charakter výzkumu nutné připojit k dotazníku také Vaše osobní údaje, vždy si od Vás nejprve vyžádáme výslovný souhlas k této akci.

Nikdy nevyžadujeme osobní údaje, které k danému účelu nejsou potřeba (např. rodné číslo, číslo občanského či jiného průkazu, kopie dokladu apod.). Osobní údaje používáme v námi poskytovaných službách vždy pouze k účelu, ke kterému jste nám své údaje poskytli, o tomto účelu vždy uživatele srozumitelně informujeme.

Údaje nám poskytujete na dobu, po kterou trvá Vaše spolupráce s námi, např. formou členství v panelu a 6 měsíců po jejím ukončení pro kontrolní účely. 

Příjemci a zpracovatelé osobních údajů

Vámi poskytnuté osobní údaje jsou zpřístupněny pouze správci a v rozsahu nezbytném pro určenou činnost pak zpracovatelům. Jiným osobám nejsou přístupny. Tím není dotčena případná povinnost správce tyto údaje předat subjektům, které jsou na základě zákona oprávněny tyto údaje vyžádat.

Zpracování osobních údajů mohou pro InsightLab provádět pouze zpracovatelé, a to na základě smlouvy o zpracování osobních údajů. Všechny zpracovatele vybíráme na základě záruk, kterými zabezpečí technickou a organizační ochranu námi předávaných osobních údajů. Jde o tyto zpracovatele:

  • poskytovatelé IT služeb za účelem zajištění vývoje, provozu a podpory informačních systémů
  • poskytovatelům bankovních, poštovních a komunikačních služeb a služeb elektronických komunikací
    externím spolupracovníkům a dodavatelům za účelem plnění smlouvy

Předávání osobních údajů do třetích zemí

Poskytování našich služeb nevyžaduje, abychom předávali Vaše osobní údaje ke zpracování mimo EU.

Vaše práva při ochraně osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme transparentně, korektně a v souladu s legislativními požadavky. Máte právo se na nás kdykoliv obrátit, abyste získali informace o procesu zpracování svých osobních údajů či za účelem uplatnění níže uvedených práv, která souvisejí s osobními údaji.

Transparentnost

Při zadávání svých osobních údajů Vás vždy transparentně poučíme o účelu použití, způsobu jejich zpracování a dalších důležitých skutečnostech.

Právo na přístup k osobním údajům

Máte právo vyžádat si kopii svých osobních údajů, které o vás InsightLab zpracovává. Přehled zpracovávaných osobních údajů naleznete po přihlášení do svého profilu.

Právo na opravu osobních údajů

Pokud se domníváte, že osobní údaje, které o vás vedeme, jsou nepřesné či neúplné, máte právo nás požádat o jejich aktualizaci či doplnění, případně provést opravu po přihlášení ve svém profilu.

Právo na výmaz osobních údajů

Máte právo požadovat výmaz svých osobních údajů, pokud nejsou potřebné pro účel, pro který byly zpracovávány. S ohledem na kategorii zpracovávaného osobního údaje může být důsledkem ukončení Vašeho členství v našich službách.

Právo na omezení zpracování osobních údajů

Máte právo požadovat omezení zpracování, pokud popíráte přesnost Vašich osobních údajů, nebo je jejich zpracování protiprávní, ale odmítáte výmaz takových osobních údajů. Na Vaši žádost můžeme vybrané osobní údaje i po ztrátě titulu nadále zpracovávat, abyste mohl uplatnit například u soudu nárok, k němuž námi zpracovávané osobní údaje potřebujete.

Právo na přenositelnost osobních údajů

V případě automatizovaného zpracování osobních údajů máte právo na tzv. přenositelnost těchto údajů. Zpracovávané osobní údaje vám budou poskytnuty po autorizované žádosti v elektronické podobě.

Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů

Kdykoli můžete vznést námitku proti zpracování osobních údajů. V takovém případě Vaše osobní údaje již nadále nebudeme zpracovávat pro tento účel. Zároveň, s ohledem na vámi rozporované zpracování, může být důsledkem ukončení Vašeho členství v našich službách.

Pro uplatnění svých práv se na nás můžete obrátit prostřednictvím e-mailu uvedeného níže.

Na Vaše žádosti týkající se uplatnění Vašich práv budeme reagovat bez zbytečného odkladu ve lhůtě do 30 dnů od obdržení žádosti. Lhůtu je v případě potřeby možné prodloužit o další dva měsíce. O takovém prodloužení vás budeme včetně důvodů, které nás k němu vedly, vždy informovat.

InsightLab bude bez zbytečného odkladu o žádosti o omezení zpracování, opravě, doplnění nebo likvidaci osobních údajů informovat příjemce osobních údajů. To neplatí, pokud je informování příjemce nemožné nebo by vyžadovalo neúměrné úsilí.

Právo podat stížnost u dozorového úřadu

Máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, pokud se domníváte, že při zpracování Vašich osobních údajů došlo k porušení pravidel ochrany osobních údajů.

Úřad pro ochranu osobních údajů
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7
telefon: +420 234 665 111

Kontaktujte nás

Máte-li další otázky o těchto zásadách ochrany soukromí nebo způsobu sběru a používání Vašich osobních údajů, kontaktujte nás prosím na adrese info@insightlab.cz